WARUNKI KUPNA I SPRZEDAŻY


Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym.

Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają katalog.

Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów ze sprzedaży bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w auckji bez podania przyczyn.

Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.


Warunki kupna

Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w Domu Aukcyjnym oraz na wystawie poprzedzającej aukcję. Dom Aukcyjny proponuje wykorzystanie tej możliwości do bliższego zapoznania się z obiektami, ich opisem katalogowym i stanem faktycznym.

Wzięcie udziału w licytacji uwarunkowane jest wpłaceniem wadium, zwracanego w wypadku nie dokonania zakupu.

Wpłata wadium w wysokości 1.000 zł upoważnia do dokonania zakupów o wartości do 10.000 zł. Osoby pragnące licytować powyżej tej kwoty, proszone są o wpłacenie wadium w wysokości 10% planowanych wydatków (np. do licytacji obiektu o cenie wywoławczej 20.000 zł upoważnia wpłacenie wadium w wysokości minimum 2.000 zł, itd.)lub o przedstawienie się Domowi Aukcyjnemu.

Osoba wpłacająca wadium otrzymuje numer identyfikacyjny. Dane osobiste Kupującego pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.

Licytację prowadzi Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji (podwyższenie stawki), rozstrzyga wszelkie spory i wskazuje Nabywcę obiektu.

Nabywcą jest osoba, która podczas licytacji oferuje najwyższą cenę za dany obiekt.

Nabywca jest zobowiązany do podpisania kontraktu bezpośrednio po zakończeniu licytacji oraz do wpłacenia zaliczki w wysokości 10% wartości zakupionego obiektu.

Do wylicytowanej sumy doliczona zostanie opłata organizacyjna w wysokości 6%.

Należność za zakupione obiekty powinna zostać wpłacona w całości w terminie 7 dni od daty aukcji.

Niedotrzymanie warunków kontraktu powoduje przepadek wadium i zaliczki na rzecz Domu Aukcyjnego; może też pociągnąć za sobą sądowe dochodzenie realizacji kontraktu i obciążenie Nabywcy wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.

Kupujący pragnący zachować anonimowość po uprzednim uzgodnieniu z Domem Aukcyjnym mogą wziąć udział w licytacji przez telefon lub zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie w ich imieniu.

Osoby nie będące dotychczas klientami "Agry-Art", a pragnące dokonać poważniejszych zakupów proszone są o wcześniejsze skontaktowanie się z biurem Domu Aukcyjnego w celu ustalenia warunków płatności.

Nabywca ma prawo w ciągu 10 dni zwrócić zakupiony obiekt, jeżeli jego opis katalogowy nie zgadza się ze stanem faktycznym, co powinno być poparte wiarygodnymi ekspertyzami.


Warunki sprzedaży

Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży w imieniu Właściciela obiektów nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia, zastawu i jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dom Aukcyjny reprezentuje Właściciela.

Dom Aukcyjny zapewnia Właścicielowi fachową wycenę oferowanego obiektu. Istnieje możliwość dokonania wstępnej wyceny w domu Właściciela lub przewiezienia obiektu od Właściciela do siedziby "Agry-Art".

Dom Aukcyjny ustala z Właścicielem cenę rezerwową obiektu przyjmowanego na aukcję, poniżej której nie może on zostać sprzedany. Cena rezerwowa pozostaje do wyłącznej wiadomości Właściciela i "Agry-Art".

Dom Aukcyjny pokrywa koszty ubezpieczenia obiektu.

Dom Aukcyjny zapewnia opis katalogowy i reklamę powierzonego do sprzedaży obiektu.

Właściciel otrzymuje za sprzedany obiekt sumę wylicytowaną pomniejszoną o prowizję Domu Aukcyjnego oraz ewentualną opłatę skarbową.

Należność za sprzedany obiekt zostanie wypłacona po 14 dniach od daty aukcji.


(c) Polsat OnLine 2000