Aneks do regulaminu aukcji charytatywnej

ANEKS ZMIENIAJĄCY REGULAMIN AUKCJI DOMU AUKCYJNEGO AGRA-ART S.A. NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA AUKCJI CHARYTATYWNEJ REALIZOWANEJ NA ZLECENIE FUNDACJI RONALDA McDONALDA W DNIU 21.09.2023 r.

sporządzony w dniu 18 września 2023 roku w Warszawie.

AGRA – ART SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (00-679), ul. Wilcza 55/63, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000101181, NIP 5261879258, zwana w dalszej części Regulaminu Domem Aukcyjnym informuje uczestników Aukcji Charytatywnej o poniższych zmianach i odstępstwach poczynionych w Regulaminie Aukcji Domu Aukcyjnego przy realizacji Aukcji na zlecenie Fundacji Ronalda McDonalda w dniu 21.09.2023 r.

  1. Aukcja zostanie przeprowadzana zgodnie z Regulaminem Aukcji (zwany dalej Regulaminem) utworzonym i udostępnionym Uczestnikom Aukcji przez Agrę, zgodnie z ogólnymi zasadami organizacji aukcji stosowanych przez Dom Aukcyjny, z zastrzeżeniem zmian poczynionych poniżej.
  2. Aukcja będzie realizowana w ten sposób, że Przedmiot Aukcji pozostanie do czasu udzielenia przybicia własnością Fundacji, Agra nie będzie oferować Przedmiotu Aukcji w swoim imieniu lecz w imieniu Fundacji, zaś umowa przenosząca własność Przedmiotu Aukcji będzie zrealizowana bezpośrednio pomiędzy Nabywcą Przedmiotu Aukcji a Fundacją – bez typowego dla umowy komisu pośrednictwa w transakcji Domu Aukcyjnego.
  3. Zapłata za Przedmiot Aukcji – z uwzględnieniem charytatywnego charakteru Aukcji – zostanie dokonana przez Nabywcę bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji. Wszelkie rozliczenia związane rozliczeniem nabycia Przedmiotu Aukcji dokona Fundacja i Nabywca.
  4. Dom Aukcyjny po zakończeniu Aukcji przekaże Fundacji wszystkie dane Nabywcy Przedmiotu Aukcji, umożliwiające dokonanie rozliczeń pomiędzy Nabywcą Przedmiotu Aukcji a Fundacją, na co Uczestnicy wyrażają zgodę (zmiana dot. § 3 ust. 4 Regulaminu). 
  5. W związku z powyższymi zmianami Regulaminu, Umowa o której mowa w § 2 ust. 9, § 11 ust. 11 Regulaminu będzie zawarta pomiędzy Fundacją a Nabywcą Przedmiotu Aukcji.
  6. Przepisy § 12, § 13, i § 14 maja odpowiednie zastosowanie wobec Fundacji w miejsce opisanego w Regulaminie Domu Aukcyjnego. 
  7. Płatność za Przedmiot Aukcji może być dokonana wyłącznie przelewem bankowym na rachunek Fundacji wskazany Nabywcy (zmiana dot. §12 ust. 5 i 6).
  8. W aukcji nie mają zastosowania następujące przepisy Regulaminu: § 2 ust. 10, § 12 ust. 1, 2, § 15 ust. 4.

 

powrót do aukcji