Regulamin aukcji

SŁOWNIK TERMINÓW:

Dom Aukcyjny – Dom Aukcyjny Agra-Art SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 55/63, nr KRS 101181.

Estymacje – przedział cen, w którym w wyniku licytacji z największym prawdopodobieństwem może znaleźć się cena uzyskana.
Estymacje mają charakter orientacyjny, są określane przez Dom Aukcyjny na podstawie wyników aukcji podobnych obiektów, aktualnej tendencji rynkowej itp. W żadnym wypadku estymacje nie mają na celu ograniczania ceny uzyskanej – która może zarówno znaleźć się poniżej lub powyżej tego przedziału.

Cena wywoławcza – cena, od której aukcjoner rozpoczyna licytację obiektu.

Sprzedajacy – osoba zgłaszająca obiekt do sprzedaży (wliczając agenta, wykonawcę, lub osobistego reprezentanta).

Kupujący – osoba biorąca udział w aukcji.

Nabywca – osoba (lub mocodawca, w przypadku licytacji przez pełnomocnika),
która zgłosiła najwyższą ofertę zaakceptowaną przez aukcjonera.

Umowa – umowa zakupu zawarta między Domem Aukcyjnym a Nabywcą w momencie zaakceptowania przez aukcjonera uderzeniem młotkiem najwyższej oferty Nabywcy (art. 70 § 2 KC)

Premium – prowizja płacona przez Nabywcę Domowi Aukcyjnemu, w wysokości 18% od Ceny Uzyskanej. W wypadku obiektów pochodzących spoza terytorium Unii Europejskiej do premium doliczany jest podatek graniczny Vat w wysokości 8% (patrz pkt. 4)

Cena rezerwowa – cena znana jedynie domowi aukcyjnemu/aukcjonerowi, za którą właściciel obiektu zgodził się go sprzedać.
O ile nie jest oznaczone inaczej, cena rezerwowa mieści się zawsze między ceną wywoławczą, a dolną estymacją.

Cena zakupu – jest to cena przybita młotkiem razem z Premium. Cena zakupu zawiera podatek VAT.

Cena uzyskana – najwyższa oferta zaakceptowana przez aukcjonera przez uderzenie młotkiem, lub w przypadku sprzedaży poaukcyjnej – uzgodniona cena sprzedaży.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Agra-Art do sprzedaży. Wszystkie obiekty są ubezpieczone.

b. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów ze sprzedaży bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

c. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji Kupującemu bez podania przyczyn.

d. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.

e. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. OPISY I PREZENTACJA OBIEKTÓW

a. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym.

b. Opisy katalogowe obiektów są przygotowywane przez historyków sztuki posiadających rozległe i udokumentowane doświadczenie, potwierdzone pracą zawodową. Wszystkie obiekty są również oceniane przez konserwatora dzieł sztuki.

c. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w Domu Aukcyjnym na ok. 14 dni przed aukcją oraz na wystawie poprzedzającej aukcję.

Dom Aukcyjny zaleca wykorzystanie tej możliwości do bliższego zapoznania się z obiektami, ich opisem katalogowym i stanem faktycznym.

d. Informacje o stanie zachowania obrazów mogą być podane na życzenie. Brak informacji o stanie obiektu w opisie katalogowym nie wyklucza faktu, że był poddany konserwacji.
e. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają opis katalogowy.

3. CENA WYWOŁAWCZA I REZERWOWA. ESTYMACJE.

a. Wszystkie obiekty, o ile nie są oznaczone inaczej, posiadają cenę rezerwową, znaną jedynie Domowi Aukcyjnemu, która mieści się w przedziale między ceną wywoławczą, a dolną estymacją.

b. W katalogu podano orientacyjne ceny wywoławcze oraz estymacje. Właściciel obiektu może zmienić cenę rezerwową na niższą do 24 godzin przed rozpoczęciem aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wywoławczej przed aukcją.

c. Aukcjoner może w zależności od zainteresowania obiektem rozpocząć licytację od niższej lub wyższej ceny wywoławczej umieszczonej w katalogu.

d. Estymacje mają charakter orientacyjny, a nie wiążący. Wyrażają prawdopodobieństwo, a nie pewność.

e. Sprzedaż obiektu następuje w momencie, gdy najwyższa oferta zaakceptowana przez aukcjonera jest równa lub wyższa od ceny rezerwowej dane go obiektu. Ten fakt jest potwierdzony przybiciem młotka i publicznym oświadczeniem aukcjonera.

4. OZNACZENIA OBIEKTÓW W KATALOGU

* Obiekt sprowadzony z państwa spoza Unii Europejskiej, w takim przypadku Premium będzie powiększone o podatek graniczny w wysokości 8% kwoty wylicytowanej. Opłata ta nie zostanie pobrana, jeśli obraz po zakupie opuści UE.

5. PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI

a. Osoby nie będące dotychczas klientami Agry-Art, a pragnące dokonać poważniejszych zakupów proszone są o wcześniejsze skontaktowanie się z biurem Domu Aukcyjnego w celu ustalenia warunków płatności.

b. Do udziału w licytacji dopuszczane są osoby, które wcześniej dokonywały zakupów w Domu Aukcyjnym i bezproblemowo wywiązywały się ze swoich zobowiązań.

c. W przypadku osób, które nie są znane Domowi Aukcyjnemu wzięcie udziału w licytacji może być uwarunkowane podaniem wiarygodnych referencji, podaniem numeru karty kredytowej lub wpłaceniem wadium, zwracanego w wypadku nie dokonania zakupu.

d. Wpłata wadium w wysokości 1 000 zł upoważnia do dokonania zakupów o wartości w granicach 10 000 – 15 000 zł. Osoby pragnące licytować powyżej tej kwoty, proszone są o wpłacenie wadium w wysokości 10% planowanych wydatków.

e. Osoba dopuszczona do licytacji otrzymuje numer identyfikacyjny.

f. Dane osobiste Kupującego pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego. Otrzymując numer identyfikacyjny Kupujący wyraża zgodę na „Warunki kupna i sprzedaży w Domu Aukcyjnym Agra-Art“ (Regulamin Aukcji).

6. LICYTACJA TELEFONICZNA

a. Kupujący pragnący zachować anonimowość po uprzednim uzgodnieniu z Domem Aukcyjnym mogą wziąć udział w licytacji przez telefon. W takim przypadku Kupujący podaje numery obiektów, które zamierza licytować oraz numer telefonu, pod który pracownik Domu Aukcyjnego zadzwoni przed licytacją.

b. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej z powodu trudności z połączeniem z numerem podanym przez klienta.

c. Istnieje możliwość licytacji telefonicznej w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

d. Osoby chcące wziąć telefoniczny udział w aukcji proszone są o wcześniejsze (min. 24h przed aukcją) zgłaszanie się do Domu Aukcyjnego, ponieważ liczba linii telefonicznych udostępnionych w trakcie licytacji jest ograniczona.

7. LICYTACJA W IMIENIU KUPUJĄCEGO – ZLECENIA

a. Klienci mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie w ich imieniu. W takim przypadku należy wypełnić formularz zamieszczony na końcu katalogu aukcyjnego lub w Internecie (http://www.agraart.pl).

b. Dom Aukcyjny będzie licytował do kwoty maksymalnej, oznaczonej na formularzu zlecenia. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, by zakupić obiekt po najniższej możliwej cenie, poniżej limitu podanego przez Klienta.

c. Formularz należy przesłać (podpisany skan) mailem na adres agra@agraart.pl, najpóźniej 24 godziny przed aukcją.

d. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez limitu.

8. LICYTACJA PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM (LIVE)

a. Dom Aukcyjny udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z salą aukcyjną.

b. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie internetowej http://live.agraart.pl oraz uzyskanie statusu VIP.

c. Status VIP można uzyskać kontaktując się z Domem Aukcyjnym lub wpłacając wadium przez Internet – szczegóły techniczne są dostępne w serwisie http://live.agraart.pl

d. Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za wszelkie problemy, utrudnienia, a w szczególności brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną po stronie klienta lub operatora łącza internetowego.

9. PRZEBIEG AUKCJI

a. Licytację prowadzi Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji (podwyższenie stawki), rozstrzyga wszelkie spory i wskazuje Nabywcę obiektu.

b. Aukcjoner stosuje postąpienia ustalone wcześniej wg tabeli, która jest dostępna w katalogu poniżej oraz na stronach internetowych Domu Aukcyjnego. Aukcjoner może stosować wielokrotność minimalnych postąpień. Minimalne stawki postąpień nie mogą być zmieniane, z uwagi na spójność z internetowym systemem licytacji Live.

TABELA MINIMALNYCH POSTĄPIEŃ

przedział cenowy minimalne postąpienie
do 5 000 zł 100 zł
5 000 – 10 000 zł 500 zł
10 000 – 100 000 zł 1 000 zł
100 000 – 200 000 zł 2 000 zł
200 000 – 500 000 zł 5 000 zł
powyżej 500 000 zł 10 000 zł

c. Oferta potencjalnego Nabywcy jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez aukcjonera.

d. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać obiekt lub ponownie zaproponować obiekt do licytacji.

e. Aukcjoner ma prawo otwierać licytację każdego obiektu działając w imieniu właściciela obiektu. Może również sam składać oferty (kolejne, lub w odpowiedzi na oferty Kupujących) aż do poziomu ceny rezerwowej.

f. Uderzenie młotkiem i wskazanie przez Aukcjonera Nabywcy obiektu jest równoznaczne z zawarciem Umowy (zgodnie z art. 70 § 2 Kodeksu Cywilnego).

g. Obiekty, których licytacja zakończyła się poniżej ceny rezerwowej nie zostają sprzedane. Aukcjoner wówczas poinformuje o takim fakcie, wskazując osobę, która zaoferowała najwyższą cenę. Obiekt może być sprzedany po aukcji pod warunkiem uzyskania akceptacji właściciela. Taka licytacja nie kończy się uderzeniem młotka.

10. OPŁATY I ZASADY PŁATNOŚCI

a. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata organizacyjna (Premium) w wys. 18 % (w tym zawarty jest podatek VAT i droit de suite).

b. Przy obiektach oznaczonych * do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata organizacyjna (Premium) w wys. 26 % (w tym zawarty jest podatek VAT i podatek graniczny).

c. Prawo własności obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny.

d. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty w terminie 10 dni od dnia aukcji. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym lub gotówką oraz kartami płatniczymi w siedzibie Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny przyjmuje płatności kartami Visa, Mastercard/Eurocard, JBC.

e. Numer konta bankowego podany jest w katalogu aukcyjnym i na stronach internetowych.

f. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa Nabywca. W przypadku dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych, kwoty będą księgowane w złotówkach po kursie stosowanym przez bank prowadzący konto Domu Aukcyjnego.

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

a. W przypadku niedotrzymanie warunków Umowy przez Nabywcę, Dom Aukcyjny uprawniony jest do odstąpienia od Umowy oraz zatrzymania wadium i wpłaconej zaliczki tytułem kary umownej.

b. Dom Aukcyjny zastrzega sobie również prawo sądowego dochodzenia realizacji Umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.

c) W wypadku nie wpłacenia całej kwoty przez Nabywcę w terminie wskazanym w punkcie 10 d. Regulaminu, Dom Aukcyjny AGRA-ART S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i wystawienia obiektu do ponownej sprzedaży aukcyjnej.

12. ODBIÓR OBIEKTÓW

a. Wydanie obiektu Nabywcy następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty.

b. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu podpisane przez historyka sztuki, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem autentyczności.

c. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie kupującego Dom Aukcyjny może wysłać obiekt pod wskazany adres, jeżeli wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca.

d. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialności z chwilą odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania tego obiektu w urzędzie pocztowym lub firmie przewozowej.

e. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, Dom Aukcyjny Agra-Art będzie liczył składowe w wysokości 40 zł dziennie za jeden obiekt.

13. REKLAMACJE

a. Reklamacje rozpatrywane będą według przepisów ustawy z dn. 23 IV 1964 Dz. Ust. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami (Kodeks cywilny).

14. ZASTRZEŻENIA KOŃCOWE

a. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat lub jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Agra-Art.

b. Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.

AUKCJE WYBITNYCH DZIEŁ

zapisz się by nigdy nie żałować straconej okazji

Zgadzam sie na otrzymywanie wiadomości email i/lub sms

Email marketing powered by FreshMail